XII Rawski Mityng Wokalny

2015-05-16 Dodaj do kalendarza

XII RAWSKI MITYNG WOKALNY
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

II. TERMIN I MIEJSCE 16 maja 2015r.
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 6c - sala widowiskowa

III. CEL IMPREZY
- kształcenie uzdolnień muzycznych
- wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych
- konfrontacja dorobku artystycznego
- doskonalenie warsztatu muzycznego
- radość wspólnego muzykowania

IV. REPERTUAR
- kategoria I - piosenka anglojęzyczna
- kategoria II - dowolna piosenka polska
( nie dotyczy piosenek ANNY JANTAR)
- kategoria III - piosenka z repertuaru
ANNY JANTAR (w której dodatkowo mogą wziąć
udział uczestnicy kategorii I i II)

V. UCZESTNICY - GRUPY WIEKOWE
Soliści
1) 11 - 13 lat
2) 14 - 16 lat
3) 17 - i więcej lat

VI. KATEGORIA III (piosenki ANNY JANTAR)
Kategoria ta oceniana będzie w jednym przedziale wiekowym 11- 17 i więcej lat .
Za najlepsze wykonanie piosenki w tej kategorii organizator ufunduje NAGRODĘ SPECJALNĄ

VII. REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy wykonują jedną piosenkę w jednej kategorii - piosenka anglojęzyczna lub piosenka polska.
2. Każdy uczestnik dodatkowo może wziąć udział w kategorii III- piosenka z repertuaru ANNY JANTAR
Karta zgłoszenia powinna być dostarczona na adres organizatora do dnia 24.04.2014r.( może być fax. lub
e-mail: mdkrawa@interia.pl)
2. Utwory mogą być wykonane z podkładem muzycznym, z fortepianem lub innym instrumentem akompaniującym. Playback jest niedozwolony.
3. Każda placówka może zgłosić dwóch uczestników w jednej kategorii wiekowej. O zaszeregowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika.
4. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnika nie może być zmieniony w czasie trwania konkursu.
5. Kolejność występów ustali organizator i udostępni w dniu konkursu.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na nagranie i wykorzystanie materiału audio - wizualnego z konkursu.
7. Uczestnicy wpłacają akredytację w wysokości 20zł do dnia 30 kwietnia na konto Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej/oddział w Rawie Mazowieckiej - 18 9291 0001 0131 3417 2000 0010
8. Brak wpłaty akredytacji w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie organizator nie zwraca kosztów akredytacji.

VIII. PRZEBIEG KONKURSU
16 maja 2015 roku (sobota)
- godzina 9.00 - 10.00 - próby akustyczne
- godzina 10.00 - prezentacje konkursowe
- ok. godz:13.00 - obiad
- ok.16.00 - obrady jury i wręczenie nagród
(organizator zastrzega sobie prawo zmian godzin przebiegu konkursu)

IX. OCENA, NAGRODY
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
- dobór materiału muzycznego
- warsztat muzyczny
- interpretację utworu
- poziom artystyczny
- ogólny wyraz artystyczny
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe
Jury może przyznać nagrodę specjalną GRAND PRIX - dla najlepszego wykonawcy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
- potrzeby techniczne zapewniamy zgodnie ze zgłoszeniem,
- nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania bądź nagrania      podkładów muzycznych
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz zmian regulaminu.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania na stronie : www.mdkrawa.pl

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode