konkurs fotograficzny Widokówka Rawska

2016-12-15 Dodaj do kalendarza

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
„RAWA 2016 - W TO MI GRAJ" - widokówka rawska

Patronat - Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

TEMAT KONKURSU
„RAWA 2016 - W TO MI GRAJ" - widokówka rawska

CEL KONKURSU
Organizator konkursu pragnie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do fotografowania miejsca, w którym żyjemy. Do zauważenia piękna znajdującego się wokół nas zmieniającego się wraz z porami roku. Dlatego też fotografie, które znajdą się w projekcie widokówki muszą być odzwierciedleniem pór roku 2016.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy naszego miasta i regionu.
2.Każdy autor składa w konkursie projekt widokówki zawierający cztery fotografie przedstawiające nasze miasto podczas zmieniających się pór roku 2016..
3.Dopuszcza się złożenie tylko własnych prac fotograficznych.
4.Prace należy składać w formie elektronicznej (płyta CD) oraz wydrukowane na papierze fotograficznym o wymiarach 45x30cm.
5.Prace muszą być opisane - to jest - imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych
I kategoria do 16 lat, II kategoria powyżej 16 lat

NAGRODY
Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Prace złożone w konkursie ocenione zostaną przez Jury, które powoła Organizator.
Organizator przewiduje następujący podział nagród w każdej kategorii:
I nagroda (pieniężna), II nagroda (pieniężna), III nagroda (pieniężna), Wyróżnienia (pieniężna)
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

TERMINARZ KONKURSU
Składanie prac w siedzibie organizatora do dnia 15 grudnia 2016 roku.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród - styczeń 2017 roku w siedzibie Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatora oraz Miasta.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode