XIII Rawski Mityng Wokalny

2016-05-14 Dodaj do kalendarza

XIII RAWSKI
MITYNG WOKALNY

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

II. TERMIN I MIEJSCE
14 maja 2016r.
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 6c - sala widowiskowa

III. CEL IMPREZY
- kształcenie uzdolnień muzycznych
- wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych
- konfrontacja dorobku artystycznego
- doskonalenie warsztatu muzycznego
- radość wspólnego muzykowania

IV. REPERTUAR
- kategoria I - piosenka polska
- kategoria II - piosenka anglojęzyczna

V. UCZESTNICY - GRUPY WIEKOWE
Soliści
1) 11 - 13 lat
2) 14 - 16 lat
3) 17 - i więcej lat

VI. REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy wykonują jedną piosenkę w jednej kategorii - I - piosenka polska lub II - piosenka anglojęzyczna.
Karta zgłoszenia powinna być dostarczona na adres organizatora do dnia 26.04.2016r.( na adres e-mail: mdkrawa@interia.pl)
2. Wykonawcy występują wyłącznie do podkładu muzycznego w formacie audio lub mp3(półplaybeck). Playback jest niedozwolony.
3. Każda placówka może zgłosić dwóch uczestników w jednej kategorii wiekowej. O zaszeregowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika.
4. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnika nie może być zmieniony w czasie trwania konkursu.
5. Kolejność występów ustali organizator i udostępni w dniu konkursu.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na nagranie i wykorzystanie materiału audio - wizualnego z konkursu.
7. Uczestnicy wpłacają akredytację w wysokości 20zł do dnia 26 kwietnia 2016r. na konto Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej/oddział w Rawie Mazowieckiej - 18 9291 0001 0131 3417 2000 0010
8. Brak wpłaty akredytacji w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie organizator nie zwraca kosztów akredytacji.

VII. PRZEBIEG KONKURSU
14 maja 2016 roku (sobota)
- godzina 9.00 - 10.00 - próby akustyczne
- godzina 10.00 - prezentacje konkursowe
- ok. godz:13.00 - obiad
- ok.15.00 - obrady jury i wręczenie nagród
(organizator zastrzega sobie prawo zmian godzin przebiegu konkursu)

VIII. OCENA, NAGRODY
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
- dobór materiału muzycznego do wieku wykonawcy
- warsztat muzyczny
- interpretację utworu
- poziom artystyczny
- ogólny wyraz artystyczny
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe
Jury może przyznać nagrodę specjalną GRAND PRIX - dla najlepszego wykonawcy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
- organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłośnieniową,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania bądź nagrania podkładów muzycznych,
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz zmian regulaminu
- werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania na stronie : www.mdkrawa.pl

 

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode