Konkurs Fotograficzny Rawa 2011 - kapliczki, krzyże i świątki ziemi rawskiej

2011-12-16 Dodaj do kalendarza

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
„RAWA 2011 - KAPLICZKI, KRZYŻE I ŚWIĄTKI ZIEMI RAWSKIEJ"

 

Patronat: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Organizator: Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

TEMAT KONKURSU
„RAWA 2011 - KAPLICZKI, KRZYŻE I ŚWIĄTKI ZIEMI RAWSKIEJ"

 

CEL KONKURSU
Organizator konkursu pragnie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do ukazania swoistego piękna i nastroju jaki stwarzają te surowe i oryginalne symbole wiary człowieka w połączeniu z otaczającą i zmieniającą się wraz z porami roku przyrodą i otoczeniem.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy naszego miasta i regionu.
2. Każdy autor składa w konkursie cztery fotografie w formacie 30 x 45 cm, które stanowią komplet o tematyce konkursowej.
3. Dopuszcza się złożenie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
4. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.
5. Do prac należy dołączyć płytę CD z cyfrowym zapisem zdjęć.
6. Prace muszą być opisane - to jest posiadać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, tytuł oraz wiek autora.

 

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych
I kategoria do 16 lat
II kategoria powyżej 16 lat

 

NAGRODY
Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Prace złożone w konkursie ocenione zostaną przez Jury, które powoła Organizator.
Organizator przewiduje następujący podział nagród w każdej kategorii:
I nagroda (pieniężna)
II nagroda (pieniężna)
III nagroda (pieniężna)
Wyróżnienia (pieniężna)
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

 

TERMINARZ KONKURSU
Składanie prac w siedzibie organizatora do dnia 10 listopada 2011 roku.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród - grudzień 2011 roku w siedzibie Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatora oraz Miasta.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode