Deklaracja Dostępności

Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mdkrawa.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-12-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

-stronę można przejrzeć bez użycia myszy – używając klawiszy na klawiaturze (standardowo Tab, Enter, Spacja).

Strona dostosowana pod kątem czytników treści -opisy ikon, obrazków.

Przycisk dostępności – w prawym górnym rogu. Po uruchomieniu strona wyświetla się w wersji kontrastowej (biało-czarnej bez szarości).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Pierścińska, mdkrawa@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 468154713. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku. Na parterze znajduje platforma dżwigowa , która umożliwia przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi z poziomu parteru na piętro. W budynku znajdują się dwie dostosowane i oznaczone toalety. Zapewniamy asystę pracowników w pokonaniu schodów w dotarciu do pomieszczeń znajdujących się w piwnicy. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.